Disclaimer

  1. Home
  2. Disclaimer

Uiteraard besteden wij constante zorg en aandacht aan het samenstellen van content op onze website, maar ook wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid en/of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website.

P&T Chocolate and Presents BV aanvaardt daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor de directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Wij houden deze website zo actueel mogelijk. Het kan dus zijn dat wij een specifieke pagina of bericht aanvullen of aanpassen. Wij houden het recht om dit ook te doen zonder jou daarvan op de hoogte te stellen.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen van de website liggen bij P&T Chocolate and Presents.

Mochten wij gebruik maken van content in de vorm van afbeeldingen van andere bronnen, dan zullen wij ten alle tijde hier correct naar verwijzen. Mocht dit niet gebeurd zijn laat het ons dan weten. Dan kunnen wij dit direct aanpassen.

Menu

Cookies

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Learn More." If you click on "Accept", you consent to our use of cookies.

Privacy Policy | Close
Learn More