Algemene Voorwaarden

 1. Home
 2. Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR P&T CHOCOLATE AND PRESENTS B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zeeland te Middelburg. Inschrijfnummer KvK.140776220000. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten, gesloten na 24 september 2007. Afzonderlijke exemplaren zijn verkrijgbaar bij P & T CHOCOLATES AND PRESENTS B.V. Mariastraat 44, 4506 AE Cadzand. Onder aan de pagina bestaat de mogelijkheid een exemplaar te downloaden.

Artikel1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: P & T Chocolate and Presents b.v. is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Koper: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht etc.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van koop en verkoop en leveringen van alle goederen en diensten, die door gebruiker in de handel worden gebracht en /of verstrekt.
 2. Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het enkele feit van zijn opdracht.
 3. Algemene of specifieke door de koper gehanteerde Inkoopvoorwaarden worden door de gebruiker niet aanvaard en zijn op de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen niet van toepassing tenzij en nadat de bedoelde Inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de gebruiker (en, indien deze een rechtspersoon is, door een bestuurder daarvan) van toepassing zijn verklaard op enigerlei specifieke transactie.
 4. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige Inkoopvoorwaarden zal in geen geval met zich brengen, dat die Inkoopvoorwaarden ook op andere transacties tussen koper en gebruiker van toepassing (zullen) zijn of een erkenning van deze voorwaarden inhoudt.
 5. Indien en voorzover een aanbieding en/ of overeenkomst tussen koper en gebruiker van de door deze voorwaarden beheerste aanbiedingen en /of overeenkomsten afwijkende bepalingen bevat zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 3. KLANTGEGEVENS, AUTEURSRECHT WEBSITE

 1. Alle rechtstreeks of via Internet aan gebruiker aangeleverde gegevens worden vastgelegd in een computerbestand waarvan gebruiker de houder is.
 2. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter hand gesteld.
 3. Op uw uitdrukkelijk verzoek zullen wij uw bestandgegevens vernietigen.
 4. Gebruiker is de eigenaar van zijn internetsite en van alle daarop vermelde informatie welke niet zonder uitdrukkelijke vooraf verkregen schriftelijke toestemming door derden gebruikt mag worden.

Artikel 4: OFFERTES

 1. Ieder door de gebruiker gedaan aanbod is in principe vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.
 2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes worden aangegeven in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Wordt een bestelling gedaan zonder dat een aparte prijs uitdrukkelijk overeengekomen is, dan wordt deze ongeacht vroeger gemaakte offerte of vroeger berekende prijs tegen de ten tijde van de uitvoering der bestelling geldende prijs uitgevoerd.
 4. Alle leveranties vinden plaats onder de conditie ” zolang de voorraad strekt”.
 5. Indien de bestelde goederen niet meer of niet meer in voldoende mate leverbaar zijn zal gebruiker U per omgaande informeren en waar mogelijk alternatieven voorstellen.
 6. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen.tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: LEVERING

 1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van gebruiker.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
 4. Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan € 750,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan € 750,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van gebruiker, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan gebruiker), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koper zijn.
 5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 6: VERTRAAGDE LEVERING

 1. Vertraagde levering geeft, indien deze zich binnen redelijke grenzen beweegt, generlei recht op schadevergoeding of ontbinding der overeenkomst.
 2. Gebruiker zal onverwijld koper berichten, indien zich een vertraging aandient.
 3. Koper dient in redelijkheid akkoord te gaan met een vertraagde levering, indien gebruiker heeft kunnen aantonen, dat in redelijkheid van gebruiker niet gevorderd kan worden dat op het afgesproken tijdstip geleverd zal worden. De beginselen van redelijkheid zijn hierbij van toepassing.
 4. Wanneer nochtans bij de overeenkomst is bedongen, dat de levering op een bepaald tijdstip zal geschieden en koper aan gebruiker schriftelijk heeft doen weten dat deze termijn in geen geval mag worden overschreden, dan is koper gerechtigd om na het verstrijken van de overeengekomen termijn, zonder dat levering heeft plaatsgevonden, de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd kopers recht op schadevergoeding, behoudens in geval van overmacht aan de zijde van gebruiker. Koper is verplicht gebruiker hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.
 5. Overeengekomen leverdata zijn streefdata, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 7: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee gebruiker ten tijde van het aangaan der overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals: oorlog of oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, internationale embargo’s, brand of andere vernietigingen in fabrieken of magazijnen en uitsluitingen.
 2. In geval van overmacht heeft gebruiker het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enigerlei schadevergoeding.

Artikel 8: VOORUITBETALING/ ZEKERHEIDSSTELLING

 1. Gebruiker is gerechtigd vooruitbetaling van het gehele of van een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen of een zekerheidsstelling van koper te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan.
 2. Indien koper met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, zal na een formele ingebrekestelling door gebruiker, en na koper nogmaals in de gelegenheid gesteld te hebben deze verplichtingen na te komen, de op gebruiker gebruiker rustende leveringsplicht vervallen, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van alle schaden, kosten en interessen door koper.

Artikel 9 : EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde goederen blijven uitsluitend eigendom van gebruiker tot aan het moment waarop alle vorderingen – uit deze of eerdere leveranties – van gebruiker op koper volledig door koper zijn betaald tegen kwijting.
 2. De goederen kunnen terstond door gebruiker gebruiker worden teruggevorderd, indien koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of gebruiker aanleiding heeft aan te nemen, dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. De aan de terugname verbonden kosten zullen koper in rekening worden gebracht.
 3. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde, die de goederen bij terugname blijken te hebben.
 4. Koper mag de niet of niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze aan derden als zekerheid verschaffen of toezeggen, indien gebruiker hem daar niet uitdrukkelijk toe gemachtigd heeft met een schriftelijke machtiging.

Artikel 10 : KLACHTEN BREUK VERMISSING VERGOEDING

 1. Klachten, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op.
 2. Klachten kunnen slechts schriftelijk ter kennis van gebruiker worden gebracht binnen de in deze paragraaf omschreven termijnen en moeten door koper gemotiveerd worden.
 3. Klachten betreffende manco’s, verkeerde soort, aantallen of betreffende emballage en de berekende prijs, kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen na aflevering der goederen en tegen overlegging van bewijsstukken.
 4. Klachten over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 14 dagen nadat koper de ondeugdelijkheid van de geleverde goederen heeft geconstateerd, doch in geen geval later dan zes maanden na levering van de goederen.
 5. Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de gebruiker zijn geleverd.
 6. Gebruiker zal de tijdens transport opgetreden breuk of vermissing der verzonden goederen vergoeden en zo snel als redelijkerwijze mogelijk is vervangende goederen leveren. Koper dient wel bij ontvangst van het toegezondene te melden de aard en de omvang van zijn klacht. Klachten die naderhand binnenkomen zullen niet gehonoreerd worden tenzij koper aannemelijk kan maken dat hij niet in staat is geweest onmiddellijk te reageren bij ontvangst der goederen. Klachten kunnen zowel schriftelijk, per e-mail info@ptchocolatepresents.com of telefonisch +31 (0)117392017 ingediend worden en zullen uiterlijk binnen 48 uur in behandeling genomen worden.

Artikel 11 : BETALINGEN

 1. Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting te voldoen.
 2. Verrekening met enige vordering op gebruiker is uitgesloten.
 3. Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niet tijdig voldoet, is hij aan gebruiker een rente verschuldigd van 1 1/4% van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
 4. Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door gebruiker aangegeven wijze zijn verricht.
 5. Alvorens incassokosten aan koper te kunnen berekenen, is gebruiker verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 8 dagen in acht zal worden genomen.
 6. Indien koper na deze sommatie desondanks in gebreke blijft te betalen, is gebruiker gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder enige verdere aanmaning tot betaling.
 7. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet-vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.
 8. Buiten het verschuldigde bedrag is gebruiker gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten , kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten, proceskosten, etc…..
 9. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin gebruiker zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12% van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 12,50. Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke incassokosten, betaalt binnen 14 dagen, nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie gebruiker de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten 5% van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerdert met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van € 12,50.
 10. Indien gebruiker het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en /of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

Artikel 13 : GESCHILLEN

 1. Indien zij dit niet uitdrukkelijk zijn overeengekomen, zullen alle geschillen (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen), welk tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, bij uitsluiting berecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, voorzover zij tot de competentie van een rechtbank behoren en de wet niet bij regels van dwingend recht een andere rechtbank daarvoor bevoegd verklaard heeft.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht naar Nederlands recht.
Menu

Cookies

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Learn More." If you click on "Accept", you consent to our use of cookies.

Privacy Policy | Close
Learn More